Rover

25 – 45 (4×100) Se Honda Civic
75 (5×100) Se VW Golf 4
214 – 216 (4×100) Se Honda Civic
414 – 416 (4×100) Se Honda Civic
620 – 623 (4×114,3) Se Honda Accord 90-
820 – 827 (4×114,3) Se Honda Accord 90-

Rover

25 – 45 (4×100) Se Honda Civic
75 (5×100) Se VW Golf 4
214 – 216 (4×100) Se Honda Civic
414 – 416 (4×100) Se Honda Civic
620 – 623 (4×114,3) Se Honda Accord 90-
820 – 827 (4×114,3) Se Honda Accord 90-